/// Состанок на УО и НО 26.05.2017 Х.Макпетрол Струга

http://skeptikerskolan.se/torbjorn-sassersson?share=tumblr http://todayisvintage.se/?introduse=handla-bin%C3%A4ra-optioner-forum&42b=67 ЗАПИСНИК ЗА СОСТАНОК НА УО И НО НА ХОТАМ
get redirected here 26.05.06.2017, ХОТЕЛ МАКПЕТРОЛ СТРУГА

click 1. Разгледување и усвојување на извештајот за активностите за 2016 година. Прилог бр. 1 – Извештај за активности
Извештајот за активностите во 2016 година беше едногласно прифатен од сите присутни, со забелешка дека постои потреба од подобрување на соработката со Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот која е на лошо ниво.
Посебно беше поздравено континуираното присуство во медиумите за актуелизирање на проблемите на нашата дејност.
2. Разгледување и усвојување на финансискиот извештај за 2016 година. Прилог бр. 2 – Финансиски извештај
Финансискиот извештај за 2016 година беше разгледан, се донесе заклучок дека средствата се наменски трошени и извештајот беше едногласно прифатен од сите присутни.
3. Разгледување и усвојување на предлог буџетот и програмата за 2017 година. Прилог бр.3 – Програма за активности и буџет за 2017 година
Предлог програмата за 2017 година беше едногласно прифатена од сите присутни.
4. Разгледување и усвојување на финансискиот извештај за 2017 година заклучно со 25.05.2017 г. Прилог бр. 4 – Финансиски извештај 01.-05.2017; Прилог бр. 4а – Листа на фактури 2017 г. и Неплатени членарини 2015-2016
Финансискиот извештај за периодот 01.01.-25.05.2017 година беше разгледан, се донесе заклучок дека средствата се наменски трошени и извештајот беше едногласно прифатен од сите присутни.
Се донесе заклучок да се замолат членките кои немаат измирено обврски за 2015 и 2016 година истите да ги измират.
Се замоли да се испрати писмо со замолница за уплата на членарите за 2017 година до сите кои немаат платено, а се задолжува вработената Славица Гашоска, за членките кои должат за 2015 и 2016 година на истите на телефон да им се обрати и да ги замоли.
5. Промена на седиштето на ХОТАМ (откажување на изнајмениот простор за канцеларија во Охрид).
Со цел олеснување за буџетот, се донесе одлука Канцеларијата на ХОТАМ на ул. Партизанска 1-2/57 Охрид да се откаже заклучно со 31.06.2017.
Се отвори дискусија дали канцеларијата да се премести во Хотел Дрим Струга или да остане во Охрид, при што членот на УО Г-дин Роберт Василески понуди просторија без надокнада која ќе се користи за потребите на ХОТАМ, документација и се останато да се премести таму. Просторијата е на адреса Булевар Туристичка бр. 27 Охрид. Од сите присутни понудата беше едногласно прифатена и се донесе одлука новата адреса како седиште на ХОТАМ биде Булевар Туристичка бр. 27 Охрид.
6. Одјавување на вработен и ангажман со договор на дело од 01.06.2017 година.
Воедно, поради малиот обем на работа и непостоење на реална потреба од редовно вработен, се одлучи вработената Славица Гашоска да се одјави заклучно со 31.05.2017 година, а од 01. јуни 2017 година да ја продолжи кореспонденцијата и работите за ХОТАМ во домашни услови, во време на денот зависно од нејзиниот иден работен ангажман. За истото ќе се потпише договор на дело во износ од 6000 денари месечнен надомест кои ќе се исплаќаат на нејзината трансакциска сметка, а на буџетската сметка ќе се уплатува персонален данок од страна на ХОТАМ. Одлуката едногласно беше прифатена од сите присутни.
7. Конференција 15.-18.06.2017 Охридско Езеро. Прилог бр. 5 – Програма
Координаторот Дончо Таневски ја изнесе конечната програма на конференцијата која претходниот ден беше усогласена со Генералниот Секретар на БАХА г-динот Бранко Кривокапиќ. Се отвори дискусија по програмата и по истата се задолжи Т.А. Фибула Ер Травел да ги изврши сите трансфери кои ќе бидат потребни согласно програмата и разгледот на Охрид со соодветни превозни средства и квалификувани водичи, освен трансферот на екипите од средните и високообразовните институции кои ќе учествуваат на 15.06. на приготвување на храната во Хотел Дрим и трансферот на гостите кои ќе бидат на завршната вечер во Св.Наум, од Св. Наум до Хотелите во кои се сместени. За ова се задолжува Т.А. Вис Пој претставувана од г-динот Олег Маленко.
8. Одлука за признанија/благодарници од ХОТАМ кои ќе се доделат на 15.06.2017. Прилог бр. 6 – Одлука за признанија/благодарници
Се разгледа списокот со лица на кои ќе им бидат додадени признаници и благодарници. Истиот се дополни и едногласно се прифати.
9. Да се обнови барањето до државните институции во врска со Мерките за подобрување на условите за вршење на туристичка и хотелско-угостителска дејност во Р.Македонија на кое сеуште немаме добиено одговор. Прилог бр. 7 – Барање – Листа со мерки
Дополнетото барање со мерки за подобрување на условите за вршење на туристичка и хотелско-угостителска дејност беше разгледано точка по точка, и истото беше едногласно прифатено. Се задолжува канцеларијата после прогласувањето на новата влада да го проследи до институциите.
10. Ангажирање на членовите на УО и НО за привлекување на нови членки во ХОТАМ и активирање на поранешните.
Се отвори дискусија но се констатира дека доколку барањето во врска со категоризацијата на хотели, ресторани и автокампови биде прифатено, тогаш ќе ни биде олеснето привлекувањето на нови членки.
11. Разно
Се отвори дискусија за датумот на одржување на 28-то Собрание на ХОТАМ. Предлог на претседателот беше Собранието да се одржи на 15.06.2017 со почеток во 19:00 часот пред самото отворање на Конференцијата во Хотел Дрим Струга, бидејќи секако претпоставуваме дека сите наши членки ќе бидат присутни и на самото отворање. А бидејќи материјалите се добро разработени и ќе бидат проследени на членките на нивните е-маил адреси сметаме дека ќе биде оперативно. Со оглед на ова, предлогот беше едногласно прифатен. Дополнително за Собранието ќе бидат доставени покани до членството.

opzioni one touch Prilozi na zapisnik

Check This Out Записничар - Славица Гашоска

http://www.arredo.ch/?dered=bin%C3%A4re-optionen-zeitraum&ed8=bb Претседател на ХОТАМ - Крсте Блажески

/// There are no comments yet, but you can be the first

opzioni binarie 500 Comments are closed.


Beg_abc_Eng ecco female's golf club st It essentially zero hold but your moisturized hair I guess has a little more weight and the extra moisture I think holds things together.buy kamagra tablets .canada online pharmacy generic viagra But perhaps the market has already prepared for the high EPS growth of the financials and if so, it may be wise to move on to the next sector in the equity cycle such as materials and energy, which have not performed as strongly.kamagra 100mg side effects .air max 95 blue and white It will come in handy.louboutin us They note that both expecting mothers (at the time they were expecting) seemed to play and seek with their baby bumps.christian louboutin wiki If I had 3 or 4 more asians in this I personally would been pretty satisfied with the diversityNo defiantly scrub a lot of water on there.men christian louboutin That's not the case, though.christian louboutin sample sale london The ads for the underwear feature little girls in their underwear in sexy adult poses.white louboutins Those visiting clients or colleagues in Phoenix also appreciate our proximity to companies like Intel, ADP, Honeywell, Global Crossing and the Arizona Department of Agriculture.christian louboutin d orsay Remember, if you're the leader of the organization, what you say is very often perceived as gospel.discount christian louboutin pumps If you missed April's installment: 10 Games That Deliver for Spring.discount christian louboutin When blended with soft tones of grey and gold metallic eye shadow, a softer more feminine look is emphasized.christian louboutin sole In addition, adding accessories to a simple outfit is more cost effective and offers more wearability than always investing in statement ensembles or garments.kamagra price in india Do you know batik clothing? Yes, it one of the beautiful arts on fabric that you can find in Indonesia.kamagra side effects Biker Chic: Replacing the uber popular military trend that has plagued designers for more than a decade, biker jackets and quilted leather pants are suddenly all the rage.kamagra fast 2 Make sure the top of the shoe is low and the laces (if you chose a shoe with them) are very slender and match the shoe color exactly. Dresses for thinner women were straight sheaths with hems that hit just below the knee. As part of the allure is the discounted price, keep an eye out for sales of this set. If you want to become a world famous fashion designer, top fashion designing courses can equip you to get success. In a reaction to the earnings report shares of competitors are falling as well. Scuba divers often find lost crab traps that are continuing to catch and kill crabs, and must take the trouble to disable them during their dive.. Another good fashion example you can do with Bratz games is to do fashionable dresses. When traveling to different parts of the world for extended periods of time, it may be wise to set aside a small budget specifically for purchasing clothing in the community where you are traveling and staying.. The English script is another story, however..
/// Usefull Links

beställa Sildenafil Citrate på faktura Find out more about Macedonia by visiting the following links

sildalissildalis recensionisildalis